Verkoopsvoorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met ONNO-webstore aangegane overeenkomsten voor zover van de verkoopsvoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Van het in deze verkoopsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

Onder ‘klant’ wordt verstaan: iedere bezoeker van de elektronische webwinkel ONNO-Webstore en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ONNO-webstore in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Door het gebruik van de elektronische webwinkel ONNO-webstore en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze verkoopsvoorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de elektronische webwinkel ONNO-webstore.

De consument heeft het recht aan ONNO-webstore mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

  • De klant dient ONNO-webstore hiervan via  op de hoogte te brengen.
  • Retourzendingen gebeuren op eigen kosten en risico van de verzender. Let wel dat het product geen gebruikssporen mag bevatten. Enkel dan kan ONNO-webstore de producten terugbetalen.
  • Verzendkosten worden niet terugbetaald.
  • ONNO-webstore bepaalt wat onder gebruikssporen valt. (Zie Artikel 7: Ruilen en herroepingsrecht en Artikel 11: Verzakingstermijn).

ONNO-webstore behoudt zich het recht deze verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Ondernemingsgegevens:

DE Produktie bvba
Ogezlaan 33/B 
2500 Lier (België) 

info@onno-webstore.com
Tel +32 (0) 3 283 68 60

www.onno-webstore.com
BTW BE 0463 777 190
RPR Mechelen

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel ONNO-webstore van DE Produktie bvba, een onderneming met maatschappelijke zetel te Ogezlaan 33, 2500 Lier (België), BTW BE 0463 777 190, RPR Mechelen, (hierna ‘ONNO-webstore’ genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de juwelen van de ONNO collectie online aan te kopen. Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het aangeboden assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij ONNO-webstore. De klant aanvaardt dat deze verkoopsvoorwaarden, als enige van toepassing zijn. ONNO-webstore is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze verkoopsvoorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds in euro, inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen en exclusief verzendkosten. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen/artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. ONNO-webstore garandeert echter niet dat alle producten volledig in overeenstemming zijn met de gegeven informatie. Afwijkingen hierop kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. ONNO-webstore behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften / grondstofprijzen noodzakelijk is. ONNO-webstore kan niet aan prijzen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid had behoren te begrijpen dat de prijs een kennelijke vergissing bevat.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. ONNO-webstore is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ONNO-webstore is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met ons. (Zie artikel 15). Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ONNO-webstore. ONNO-webstore is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. ONNO-webstore kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het getoonde assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van ONNO-webstore. De artikelen worden voor de koper in productie genomen zodra de betaling ontvangen is. Voor de basiuitvoeringen geld een leveringstermijn van ongeveer 7 werkdagen en voor 18 Kt gouden en gerhodineerde juwelen is dit ongeveer 12 werkdagen .

Bestelprocedure :

1. Winkelmandje

Op elke productpagina staat een knop om het product in het winkelmandje te leggen. Tevens is de status van het winkelmandje zichtbaar op elke pagina. Om een overzicht van de inhoud te bekijken kan de klant klikken op het winkelmandje en desgewenst wijzigingen uitvoeren.

2. Facturatie en leveringsadres

In de volgende stap kan de klant zijn gegevens invullen door een account aan te maken of inloggen indien hij/zij reeds over een account beschikt. Voor ingelogde klanten worden alle gegevens meteen ingevuld. Er is de mogelijkheid om een verschillend leverings-/facturatieadres in te vullen. En extra opmerkingen of vragen kunnen worden ingevuld op het daartoe voorziene veld.

3. Bevestiging

In de derde stap volgt een overzicht van bestelde producten, totaalbedrag, persoonlijke gegevens, … In deze stap moet de klant akkoord gaan met de verkoopsvoorwaarden en aangeven hoe hij/zij wenst te betalen.

Bij online betaling:
De klant komt op de pagina van de betalingsbedrijf, HIPAY en kiest zijn/haar betaalmethode. Na betaling/annulering wordt de klant terug naar de web shop gebracht waarop de status van zijn/haar betaling wordt weergegeven. Ook wordt er een ordernummer gegenereerd en ontvangt de klant een bevestigingsmail.

Indien geen online betaling:
De bestelling krijgt een uniek ordernummer, waardoor deze makkelijk kan geïdentificeerd worden. Eens de klant de bestelling bevestigd, zal deze een email ontvangen met het overzicht van zijn/haar bestelling, het ordernummer en de instructies over de betaling. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: via overschrijving, online met Bancontact/Mister Cash , iDEAL, Visa en Mastercard.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en ONNO-webstore na de bevestigingsmail aan de klant zal van start gaan volgens onderstaande leveringsprocedure.

Leveringsprocedure
Elk product zal als traceerbaar pakje worden aangeboden aan BPOST. Als bevestiging van de verzending ontvangt de klant via mail het trackingnummer van zijn/haar pakket. Zodoende kan de klant zelf zijn/haar pakket volgen tot het zijn bestemming bereikt. 

Levertermijn
De levertermijn van een product is afhankelijk van de voorradigheid van het product zelf, en/of voorradigheid de onderdelen/grondstoffen die benodigd zijn om het product te vervaardigen. Bijgevolg bedraagt de minimum levertermijn 7 werkdagen en de maximum levertermijn 3 weken.

Leveringskosten
Binnen België: GRATIS
Binnen Europa: GRATIS

Zendingen met een winkelwaarde van meer dan €500,- worden gesplitst verzonden. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in alle landen van de Europese Unie. Tenzij anders overeengekomen worden de goederen aan de woonplaats van de klant afgeleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of een andere tekortkoming bij de levering, moet door de klant onmiddellijk worden gemeld aan ONNO-webstore.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij/zij (of een door hem/haar aangewezen partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door ONNO-webstore was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van ONNO-webstore. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ONNO-webstore te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Ruilen en herroepingsrecht

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. De klant is bij deze verplicht bij aflevering nauwkeuring te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat-en kleurverschillen van de op de elektronische webwinkel afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden dient de klant ONNO-webstore daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de zeven werkdagen na aflevering - althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was- schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Indien de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Indien door de klant is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, en dit door ONNO-webstore is aanvaard, heeft ONNO-webstore de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten / herstellen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ONNO-webstore - Ogezlaan 33 te 2500 Lier – 0032 (0)3 283 68 60 – info@onno-webstore.com - via een ondubbelzinnige verklaring (bij voorkeur met het formulier voor herroeping of schriftelijk per post of email) op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, dat hem/haar op vraag via email kan bezorgd worden. Maar hij/zij is niet verplicht dit formulier te gebruiken om het herroepingsrecht uit te oefenen. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal ONNO-webstore onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per email) een ontvangstbevestiging van zijn/haar herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn/haar uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Bovendien moet de klant onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ONNO-webstore heeft meegedeeld, de goederen terugzenden of overhandigen aan ONNO-webstore – Ogezlaan 33 te 2500 Lier. De klant is op tijd als hij/zij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ONNO-webstore zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld, dan draagt ONNO-webstore zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen na ontvangst van de artikelen van de door de klant betaalde factuurwaarde aan ONNO-webstore. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door ONNO-webstore geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ONNO-webstore geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
  • De levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.

Artikel 8: Garantie en aansprakelijkheid

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met ONNO-webstore waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan ONNO-webstore. Elk gebrek dient binnen zeven werkdagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 12 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

De toepassing van de garantie is ter beoordeling van ONNO-webstore. ONNO-webstore is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ONNO-webstore. ONNO-webstore is nimmer aansprakelijk voor gevolg-of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-of omzetderving.

Indien ONNO-webstore -om welke reden dan ook- gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9: Overmacht

In geval van overmacht is ONNO-webstore niet gehouden zijn verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke van zijn wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de elektronische webwinkel.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of betrekking tot de elektronische webwinkel berusten bij ONNO-webstore, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is de klant verboden gebruik te maken -daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen- van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ONNO-webstore, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 11: Verzakingstermijn

Zie ook Artikel 8: Ruilen en herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:

De consument heeft het recht aan ONNO-webstore mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met ONNO-webstore en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan ONNO-webstore, Ogezlaan 33, 2500 Lier.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen, garantiebewijs en aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 12: Privacy

ONNO-webstore verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van ONNO-webstore toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw emailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat ONNO-webstore uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: ONNO-webstore, Ogezlaan 33, 2500 lier of via email: info@onno-webstore.com 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. ONNO-webstore respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op onno-webstore ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Artikel 13: Gebruik van cookies

ONNO-webstore.com maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Artikel 14: Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt ook gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Artikel 15: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze verkoopsvoorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door ONNO-webstore om één van de in deze verkoopsvoorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 16: Klantendienst

ONNO-webstore is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)3 283 68 60, Via e-mail op info@onno-webstore.com, of per post op het volgende adres: Ogezlaan 33, 2500 lier. Eventuele klachten en/of vragen kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 17: Wijziging voorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ONNO-webstore. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige verkoopsvoorwaarden. ONNO-webstore kan deze verkoopsvoorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe verkoopsvoorwaarden.

Artikel 17: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake 37 internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen bevoegd.